DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ TẠI PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH

may moc vigor 01 19

may moc vigor 02 692

may moc vigor 03 253

may moc vigor 04 418

may moc vigor 05 636

may moc vigor 06 634

may moc vigor 07 394

may moc vigor 08 982

may moc vigor 09 670

may moc vigor 10 818